Aanmelden Premium plaatsing

Om een ‘Premium plaatsing’ bij ons aan te vragen, kunt u onderstaand formulier invullen. Nadat u het formulier heeft ingevuld ontvangt u automatisch een bevestigingsemail. Daarin staat een samenvatting van de gegevens die u heeft ingevuld en een link om uw registratie te voltooien.

Wanneer u de registratie heeft bevestigd sturen wij u een email met daarin betalingsgegevens. Bovendien ontvangt u dan instructies over het aanleveren van uw logo en promotietekst.
1. Definities

 1. EPCdeskundigen.be: aanbieder van de diensten, gevestigd en kantoorhoudende te Berkel-Enschot (gemeente Tilburg), Nederland  en aanbieder van de website www.epcdeskundigen.be. EPCdeskundigen.be maakt onderdeel uit van Landlords V.O.F.
 2. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website www.epcdeskundigen.be diensten afneemt bij energiedeskundigen of die de genoemde website bezoekt voor het verkrijgen van informatie.
 3. Energiedeskundigen: de rechtspersonen die via de website www.epcdeskundigen.be hun diensten aanbieden en verkopen.
 4. Opdrachtgever: de rechtspersoon die middels dit contract een samenwerking met EPCdeskundigen.be aan gaat.
 5. Overeenkomst: deze contract overeenkomst

 2. Inhoud overeenkomst

Op de website www.epcdeskundigen.be kunnen bezoekers offertes aanvragen bij zelf te bepalen energiedeskundigen. De Gebruiker mag hiervoor maximaal 3 energiedeskundigen selecteren. Deze overeenkomst berust op de afspraak dat de website www.epcdeskundigen.be aan de Opdrachtgever een premium status toekent en daarmee:

 1. Een grotere marker krijgt op www.epcdeskundigen.be. (De marker is het 'ballonnetje' op de kaart.)
 2. Een logo kan toevoegen.
 3. Additionele (wervende) tekst kan toevoegen.

Het accepteren van deze voorwaarden houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Gebruik gegevens

 1. Door EPCdeskundigen.be verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden, en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
 2. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de, door EPCdeskundigen.be doorgegeven klanten, enkel en alleen te gebruiken voor intern gebruik, te weten de behandeling van de aanvraag van de klant en de uitvoering van de opdracht door de Opdrachtgever.

Indien u de bepalingen van deze paragraaf schendt, zal het contract per direct worden ontbonden en wordt u niet langer meer vermeld op www.epcdeskundigen.be.

4. Vergoeding

 1. Opdrachtgever betaald EPCdeskundigen.be een vergoeding per ontvangen offerteaanvraag, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de offerteaanvraag waardeloos is, omdat deze incorrecte gegevens bevat of al eerder is ontvangen. Aanvragen worden als incorrect beschouwd als ze zowel een foutief email adres als een foutief telefoonnummer bevatten. De Opdrachtgever moet zelf melding maken van een waardeloze offerteaanvraag en aangeven wat de reden hiervoor is.
 2. Bezwaren tegen een offerteaanvraag dienen uiterlijk 5 werkdagen na aanvraagdatum per e-mail kenbaar te worden gemaakt.
 3. De vermelde prijzen voor de Premium status en de ontvangen offerteaanvragen zijn in Euro, exclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele typfouten of informaticafouten.
 4. EPCdeskundigen.be is bevoegd de tarieven voor offerteaanvragen aan te passen. De Opdrachtgever wordt hier van tevoren via e-mail van op de hoogte gebracht. De offerteaanvragen die reeds betaald zijn door de Opdrachtgever worden altijd verrekend volgens het bedrag waarvoor ze oorspronkelijk zijn aangeschaft.

5. Tegoed-systeem

Nadat Opdrachtgever aan EPCdeskundigen.be kenbaar heeft gemaakt welk tegoed zij wenst te besteden via het Premium-aavraag formulier, zal EPCdeskundigen een bevestigingsemail sturen met het betreffende bedrag en het rekeningnummer. Betaling kan enkel door vooruit te betalen. Na ontvangst van de betaling zal EPCdeskundigen.be een ontvangstbevestiging naar Opdrachtgever sturen, en zal de Premium status van de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen (of een samen overeengekomen datum) geactiveerd zijn op de website www.epcdeskundigen.be.

De tijdsspanne waarin het tegoed van Opdrachtgever opgebruikt wordt, is afhankelijk van de hoeveelheid offerteaanvragen dat via EPCdeskundigen.be door haar bezoekers gedaan wordt. Zodra het tegoed van Opdrachtgever bijna opgebruikt is, zal EPCdeskundigen.be telefonisch of per email Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. Opdrachtgever is niet verplicht het tegoed uit te breiden. EPCdeskundigen.be is niet verplicht het nieuwe tegoed van Opdrachtgever te accepteren.

6. Onoverdraagbaarheid van het contract

Het is de Opdrachtgever verboden rechten en verplichtingen verbonden aan het contract aan een andere over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPCdeskundigen.be. Zulks geldt dus ook in het geval de Opdrachtgever zijn inschrijving aanpast (bijvoorbeeld bij overnames of fusies). Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de Opdrachtgever derden in te schakelen bij het verlenen van diensten.

7. Overmacht

Indien de verwerking van de opdracht door EPCdeskundigen.be niet of niet tijdig geschiedt wegens omstandigheden die buiten de macht van EPCdeskundigen.be liggen - daaronder mede begrepen netwerk- en computerstoringen, storingen in het telefoonnet of kabelnet van de telecommunicatieaanbieder, uitval wegens onvoorzienbaar onderhoud en ziekte van werknemers of de door EPCdeskundigen.be ingeschakelde derden - is EPCdeskundigen.be jegens Opdrachtgever hiervoor niet aansprakelijk.

8. Wijzigingen

EPCdeskundigen.be behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op een ieder moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de Opdrachtgever. In het geval de Opdrachtgever zich niet akkoord mocht verklaren met vermelde wijzigingen, behoudt EPCdeskundigen.be zich het recht voor om een einde te stellen aan het contract met de Opdrachtgever.

9. Nietigheid van een clausule

Indien één van de voorwaarden van deze Overeenkomst nietig wordt verklaard of buiten toepassing zou worden verklaard, dan blijven de andere voorwaarden zoals tussen partijen overeengekomen onverminderd van toepassing, in de mate waarin deze door de wet worden toegestaan. Nietigheid of buiten toepassing verklaring van een of enkele bepalingen leidt derhalve niet tot algehele nietigheid van Overeenkomst. 

10. Toepasselijk recht

Op alle rechten en verplichtingen waarop deze Overeenkomst van toepassing is, alsmede op deze Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11. Opzegging overeenkomst

Opzegging van de Overeenkomst is voor beide partijen ten alle tijde mogelijk. Het is voor Opdrachtgever echter niet mogelijk het reeds betaalde bedrag terug te vorderen. EPCdeskundigen.be is gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen, indien Opdrachtgever in gebreke gesteld wordt. EPCdeskundigen.be zal in dat geval het overgebleven tegoed terugstorten naar Opdrachtgever.